کردستان
امروز چهارشنبه  ۵ مهر ۱۴۰۲
سرویس:اخبار ستاد استان
تاریخ خبر : چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱- ۱۳:۲۰
✓ آگهی مزایده اجاره و فروش املاک
جمعیت هلال احمر کردستان در نظر دارد اجاره  22 مغازه و فروش 1.8 دانگ واحد تجاری را از ظریق مزایده عمومی و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR) و با شماره مزایده 5001005341000005 و 2001005341000001 به صورت الکترونیک بارگذاری نماید. ✓مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/08/11 ✓ مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/08/21
© 2022 - info@rcs.ir